Favorītisms publiskajos iepirkumos: aktualitātes un iespējamie risinājumi