Juridisko atzinumu sagatavošana

Uzņēmumu un iestāžu vadība nereti saskaras ar dažādām juridiskām problēmām un jautājumiem, kurus ne vienmēr ir iespējams operatīvi atrisināt pašu spēkiem. Tomēr tieši sākotnēji izvēlētais risinājums var būtiski ietekmēt turpmāko situācijas attīstību, kā arī tās juridiskās un ekonomiskās sekas. Lai šādās situācijās palīdzētu pieņemt izsvērtu lēmumu, sniegtu situācijas risinājuma alternatīvas un izvērtētu dažādus ar attiecīgo problēmsituāciju saistītos juridiskos riskus, zvērinātu advokātu birojs “CersJurkāns” piedāvā sagatavot juridiskos atzinumus konkrētos tiesību jautājumos. 

Juridiskie atzinumi var palīdzēt gan lēmuma pieņemšanā, gan arī kalpot kā papildus juridiskais pamatojums, ko nepieciešamības gadījumā var izmantot attiecībās ar citām personām un kontrolējošajām institūcijām. Savukārt gadījumos, kad nepieciešamas izmaiņas normatīvajā regulējumā, atzinums var kalpot par pamatu normatīvo aktu vai to grozījumu izstrādei.

Mūsu pakalpojumi juridisko atzinumu sagatavošanā:

 • “CersJurkāns” nodrošina klientiem šādu juridisko palīdzību juridisko atzinumu sagatavošanā:
 • Kompleksa juridiskās problēmas apzināšana un izpēte;
 • Attiecināmo tiesību normu, judikatūras, doktrīnas un tiesu prakses izpēte un analīze, kopsakarā ar lietas faktisko apstākļu izvērtējumu;
 • Skaidrojumu un uzziņu pieprasīšana valsts un pašvaldību iestādēm;
 • Juridisko atzinumu sagatavošana civiltiesību, komerctiesību un administratīvo (publisko) tiesību jomā, kā arī konstitucionālajās tiesībās;
 • Apspriedes un tikšanās ar klientu saistībā ar sagatavoto juridisko atzinumu;
 • Juridiskā atzinuma prezentācija klienta valdes un padomes sēdēs, dalībnieku un akcionāru sapulcēs, citās koleģiālās institūcijās;
 • Juridiskajā atzinumā norādīto dokumentu projektu sagatavošana;
 • Juridisko atzinumu sagatavošanā nepieciešamo speciālistu pieaicināšana (zvērināti revidenti, būveksperti, nodokļu konsultanti u.c.).

Kāpēc izvēlēties mūsu biroju:

 • “CersJurkāns” advokātiem un juristiem ir padziļinātas zināšanas dažādās tiesību nozarēs, kas ļauj piedāvāt klientiem vispusīgus juridisko problēmu risinājumus.
 • “CersJurkāns” advokāti un juristi ir gatavojuši juridiskos atzinumus dažādas sarežģītības jautājumos. Piemēram, lietās par apjomīgu darījumu turpināšanas vai izbeigšanas iespējām, par atbalsta piešķiršanu Covid-19 seku pārvarēšanai, nomas maksas noteikšanas principiem dažādiem īpašniekiem piederošā īpašumā, jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, publisko būvdarbu līgumu izpildi, kā arī tiesvedības perspektīvām sarežģītās tiesvedībās u.c.
 • “CersJurkāns” komanda ir gatavojusi arī vairākus pētījumus valsts pārvaldes iestādēm, nodrošinot juridisko pamatu tālāko rīcībpolitikas izvēļu izdarīšanai.

Jomas eksperti 

Zverināta advokāte Inita Apšniece speciālists šādas nozares - Apdrošināšanas strīdi, komierctiesības, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, Publiskās tiesības.

Inita Apšeniece

Zvērināta advokāte
Jurists Kristaps Dortans specialists šādas nozarēs: Komerctiesības un M&A, maksātnespēja.

Kristaps Dortāns

Jurists

Sazinieties ar mums:

Ja jums nepieciešams juridiskas problēmas risinājums, juridisko risku izvērtējums, juridisks atzinums vai pētījums, lūdzam sazināties ar “CersJurkāns” pa tālruni +37167365865 vai elektronisko pastu birojs@cersjurkans.lv un vienoties par tikšanās laiku ar kādu no biroja advokātiem vai juristiem, kurš specializējies juridisko atzinumu sagatavošanā!