Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās

Pārstāvība tiesā: kā sagatavoties un veiksmīgi aizstāvēt savas tiesības!

Esat saņēmis tiesas vai šķīrējtiesas paziņojumu par tiesvedības uzsākšanu vai nelabvēlīgu tiesas vai šķīrējtiesas spriedumu vai lēmumu? To noteikti nedrīkst ignorēt, jo bezdarbība tiesvedības procesā vai izraisīt neprognozējamas nelabvēlīgas sekas. Ne velti jau senie romieši teica: “Tiesības rakstītas modrajiem!” Ir svarīgi savlaicīgi un pareizi reaģēt uz tiesas vai šķīrējtiesas dokumentiem, kā arī prasmīgi izmantot savas procesuālās tiesības, lai varētu pilnvērtīgi un kvalitatīvi aizstāvēt sevi tiesvedībā. Tāpēc pārstāvība tiesā ir būtisks solis, lai aizstāvētu sevi un efektīvi aizsargātu savas intereses.

Arī tad, ja izsmeltas visas iespējas strīdīga jautājuma atrisināšanai ārpustiesas ceļā un savu interešu aizstāvībai nepieciešams vērsties tiesā, ir būtiski, lai juridiskās aktivitātes šajā gadījumā būtu ne tikai pareizas, bet arī savlaicīgas. Šajā kontekstā pārstāvība tiesā kļūst par nepieciešamību, lai nodrošinātu tiesību un interešu ievērošanu. Turklāt jebkurā tiesas procesā, vai tas būtu civilprocess vai kriminālprocess, ir virkne precīzi noteiktu termiņu un citu nianšu, kuru nezināšana, nokavēšana vai neievērošana var novest pie nelabvēlīga iznākuma pat tad, ja taisnība ir Jūsu pusē.

Turklāt jāņem vērā, ka tiesvedība šķīrējtiesās nereti ir smagāka un sarežģītāka nekā tiesā, jo katrai šķīrējtiesai ir savs reglaments, kurā iespējamas zināmas nianses, turklāt šķīrējtiesas spriedums nav pārsūdzams, līdz ar ko visi “mājas darbi” izdarāmi pirmajā un vienīgajā instancē – šķīrējtiesā.

Zvērinātu advokātu biroja “CersJurkāns” pieredzējusī komanda nodrošina klientu interešu profesionālu pārstāvību tiesās un šķīrējtiesās. Pārstāvot klientu intereses, zvērināti advokāti klienta uzdevumā sagatavo gan nepieciešamos procesuālos dokumentus: prasības pieteikumus, paskaidrojumus, apelācijas sūdzības, kasācijas sūdzības u.c. dokumentus, gan piedalās tiesas un šķīrējtiesas sēdēs.

Profesionāla un savlaicīga pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās ir būtiska dažādu juridisku strīdu risināšanā. “CersJurkāns” piedāvā ekspertu atbalstu un aizstāvību daudzās tiesību jomās, nodrošāt klientu interešu aizsardzību un cenšoties sasniegt klientam labāko iespējamo iznākumu.

Mūsu pakalpojumi:

 
  • Pārstāvība civillietās: kvalificēta juridiskā atbalsta sniegšana dažādu civiltiesisko strīdu risināšanā, tajā skaitā būvniecības un apdrošināšanas strīdos, kā arī zaudējumu piedziņas prasībās un strīdos saistībā ar nekustamo īpašumu. Pārstāvam klientus arī strīdos, kas saistīti ar komercdarbību un lietās, kas saistītas ar līgumu izpildi vai atzīšanu par spēkā neesošiem.
  • No administratīvajām tiesībām izrietošie strīdi: profesionāla pārstāvība administratīvajos strīdos, ieskaitot lietas, kas skar valsts un pašvaldību lēmumus.
  • Ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšana un izpilde: pārstāvība tiesvedībās saistībā ar ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanu un izpildi Latvijā.
  • Nodokļu strīdi: pārstāvība nodokļu strīdos gan Valsts ieņēmumu dienestā, gan administratīvajā tiesā
  • “Balto apkaklīšu” noziegumi: aizstāvība un pārstāvība ekonomisko noziegumu lietās, kas saistītas ar finanšu un uzņēmējdarbības jomām, kā arī noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas procesos.
  • Izlīguma sarunas: pieredzējuši advokāti vada izlīguma sarunas un sagatavo izlīguma dokumentus, lai panāktu klienta interesēm atbilstošus un efektīvus risinājumus kā pirms tiesas procesa, tā arī tiesā.
  • Pārstāvība ārvalstu tiesās un šķīrējtiesās: starptautiskā līmenī sniedzam juridisku atbalstu sadarbībā ar ārvalstu advokātiem un juristiem tiesās un citās tiesību aizsardzības iestādēs ārpus Latvijas.
  • Satversmes tiesas process: speciālistu zināšanas un pieredze par Satversmes tiesas procesiem un pārstāvību tajos.
  • Ārstniecības strīdi: specializēta pārstāvība ārstniecības nozares strīdos, nodrošinot pacientu un veselības aprūpes profesionāļu tiesību aizsardzību.

Visās minētajās jomās “CersJurkāns” komanda sagatavo vajīgos dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieaicinot attiecīgo nozaru speciālistus (būvekspertus, zvērinātus revidentus, tulkus u.c.), kā arī nodrošina klienta pārstāvību gan visu instanču tiesās, gan šķīrējtiesā, gan arī attiecībās ar jebkurām trešajām personām šo procesu ietvaros.

Kāpēc izvēlēties mūsu biroju:

 

Ņemot vērā, ka birojā apvienojušies dažādu nozaru juristi, “CersJurkāns” komanda nodrošina klientu interešu pārstāvību gan administratīvajā procesā attiecībā uz valsts un pašvaldības iestāžu lēmumiem, gan visa veida civillietās, gan arī atsevišķās krimināltiesību nozarēs.

CersJurkānsadvokāti piedāvā personalizētu atbalstu un aizsardzību visdažādākajās juridiskajās situācijās.

Jomas eksperti 

Zvērināts advokāts Olavs Cers, speciālists šadas nozares -Apdrošināšanas strīdi, Bankas un Finanšu iestādes, Ģimenes un Mantojumā tiesības, Komerctiesībās, Medicīnas tiesības, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija novēršana (AML), Reorganizācija un māksātnspēja, pārstāvība tiesās un šķīrējstiesās, publiskās tiesība.

Olavs Cers

Partneris, zvērināts advokāts
Zverināts advokāts Jānis Jurkāns speciālists šadas nozares - Apdrošināšanas strīdi, Bankas un Finanšu iestādes, Darba tiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības, komerctiesības, Nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML), Reorganizācija un māksātnspēja, Parstāvība tiesās un šķīrējtiesās, Starptautiskās privāttiesības un Eiropas Savienības tiesības

Jānis Jurkāns

Partneris, zvērināts advokāts
Zverināta advokāte Inita Apšniece speciālists šādas nozares - Apdrošināšanas strīdi, komierctiesības, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības, pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, Publiskās tiesības.

Inita Apšeniece

Zvērināta advokāte
Zvērināta advokāte Evija Kolberga speciālists šādas nozares - Apdrošināšanas strīdi, Darba tiesības, Ģimenes un mantojuma tiesības, medicīnas tiesības, Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, nekustamais īpašums un būvniecības tiesības.

Evija Kolberga

Zvērināta advokāte
Zvērināta advokāte Aija Tuvikene, speciālists šādas nozares - Bankas un Finanšu iestādes, Komerctiesības, Nekustamais īpašums un būvniecība, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML), Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās, Starptatiskās privāttiesības un Eiropas Savienības tiesības, Juridisko atzinumu sagatavošana.

Aija Tuvikene

Zvērināta advokāte
Juriste Inga Bite speciālists šādas nozares - Publiskās tiesības, Konkurences tiesības, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML), Bankas un finanšu iestādes, publiskie iepirkumi un pārstāvība tiesās un šķīrējtiesas (sadarbībā ar zvērinātu advokātu)

Inga Bite

Juriste (sadarbībā ar zvērinātu advokātu)

Sazinieties ar mums:

Ja jums nepieciešama juridiskā palīdzība pārstāvībai tiesās vai šķīrējtiesās, lūdzam sazināties ar “CersJurkāns” pa tālruni +37167365865 vai elektronisko pastu birojs@cersjurkans.lv un vienoties par tikšanās laiku ar kādu no biroja advokātiem, kuri nodrošinās jūsu interešu aizstāvību!