PĀRSTĀVĪBA TIESĀS UN ŠĶĪRĒJTIESĀS

  •  Ārstniecības strīdi
  • ārstāvība no administratīvajām tiesībām izrietošajos strīdos
  • Pārstāvība civillietās
  • Ārvalsts nolēmumu atzīšana un izpilde
  • Pārstāvība nodokļu strīdos
  • Pārstāvība un aizstāvība t.s. “balto apkaklīšu” noziegumos
  • Izlīguma sarunas
  • Pārstāvība ārvalsts tiesās un šķīrējtiesās
  • Satversmes tiesas process